Welkom op de website van Schutterij
St. Hubertus-Gilde Gulpen


Privecy verklaring,
Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Schutterij Sint Hubertus Gilde, gevestigd in Gulpen-Wittem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40204010 (hierna:‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien
u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een
andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst ofnformatieverstrekking
of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te
nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement
of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te
nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via
telefoonnummer 06-20931031 of per e-mail aan
secretaris.sthubertusgulpen@gmail.com voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens
verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:
a. Het recht van inzage;
b. Het recht op rectificatie;
c. Het recht op gegevens wissing;
d. Het recht op beperking van de verwerking;
e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen
met de Vereniging zoals vermeld in § 2.1.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan
noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband,
verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of
de Vereniging daartoe verplicht isop grond van de Wet of een rechterlijke
uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij
bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

AVG 1.1 oktober 2018.

Meer nieuwsberichten »

Deze website is eigendom van Schutterij St. Hubertus-Gilde Gulpen | U bent de zoveelste bezoeker: Website counter